An Ghaeilge/The Irish Language

Ríomhphost/Email: commsoffice@DLRCOCO.IE

Uimhir Gutháin: 01-2054700

An Roinn Seirbhísí Corporáideacha | Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin | Urlár 3 | Uimhir 2, Halla an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire

Corporate Services Department | Dun Laoghaire-Rathdown County Council | 3rd floor | 2, County Hall, Marine Road, Dun Laoghaire

Fáilte go leathanach gréasáin Gaeilge do Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Éist lenár bpodchraoladh le Conchúr Ó Sé, anseo.

Tá an Chomhairle tiomanta chun an Ghaeilge agus cultúr saibhir na hÉireann a spreagadh agus a chur chun cinn sa Chomhairle agus sa cheantar máguaird araon.

D'ullmhaigh an Chomhairle Scéim Gaeilge faoi Alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Is gá do chomhlacht poiblí Scéim reachtúil a leagadh amach ina sonraítear na seirbhísí i nGaeilge atá beartaithe aige a chur ar fáil don phobal faoi Alt 11 den Acht.

Leagann an Scéim amach na bearta a chuirfear i bhfeidhm maidir leis na seirbhísí a chuirfear ar fáil trí mheán na Gaeilge le linn thréimhse na Scéime.

 

Do ghnó a dhéanamh le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin trí Ghaeilge

 

Tá fáilte roimh chustaiméirí Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin chun tabhairt faoina ngnó linn trí mheán na Gaeilge.

 Tá an tOifig Forbartha Gaeilge freagrach as Scéim Gaeilge a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, ina leagtar amach na seirbhísí a chuireann Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ar fáil trí mheán na Gaeilge, agus ar an mbealach gur féidir seirbhísí Gaeilge a fhorbairt agus a fheabhsú le linn thréimhse na scéime.

Scéim Gaeilge 2018 - 2021

 

Welcome to the Irish language webpage for Dun Laoghaire-Rathdown County Council. 

Listen to our podcast with Conor O'Shea here.

The Council is committed to promoting the Irish language and the rich culture of Ireland in both DLR and the surrounding area.

The Irish Language Scheme was prepared under Section 15 of the Official Languages Act, 2003 by Dún Laoghaire-Rathdown County Council. Section 11 provides for the preparation by a public body of a statutory Scheme specifying the services in Irish it proposes to provide to the public.

The Scheme sets out the measures that will be implemented in relation to the services which will be provided through the medium of Irish during the life of the Scheme. 

Conducting your business through Irish with Dun Laoghaire-Rathdown County Council

 

Customers of Dun Laoghaire-Rathdown County Council are welcome to conduct business with the Council through the medium of Irish.

 

The Irish Language Development Office is responsible for the development and implementation of the Council's Irish Language Scheme which lays out the services that Dun Laoghaire-Rathdown County Council provides through the medium of Irish, as well as how to develop and improve services through Irish throughout the period of the Scheme. 

Irish Scheme 2018-2021

We care about your feedback. Have your say.

Is this page useful?

Any concerns with your local area?

Report a problem with the Council